دستیار صوتی Google Home Mini

دستیار صوتی Google Home Mini

دستیار هوشمند صوتی جدید Google Home Mini برای افراد که دارای معلولیت می باشند تولید شده است. گوگل قرار است این دستیار صوتی را با همکاری دو موسسه Christoper و Dana Reeve بدست افراد معلول برساند.